Privacyverklaring Whyless

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten, sollicitanten en medewerkers? Je leest het in deze privacyverklaring.

 

De Whyless gedragscode

Wie bij ons werkt of met ons werkt (onze partners) kent onze gedragscode en houdt zich daaraan.

 

- Whyless respecteert de data privacy van al onze relaties.

- Whyless zorgt uitstekend voor de aan ons toevertrouwde gegevens.
- Whyless zorgt dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
- Whyless verzamelt niet meer gegevens dan benodigd voor de relatie die we met elkaar hebben en het doel dat we met elkaar nastreven.
- Whyless bewaart de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.

 

Indien onze leveranciers of klanten vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen wij ze dezelfde zorgplicht op.

 

Als Whyless data van een bezoeker/gebruiker verzamelt of uit meerdere bronnen combineert, melden wij dat onomwonden en geven we aan welk doel we daarmee willen bereiken en welk voordeel de bezoeker/gebruiker daarvan heeft.

 

Whyless is open over de data die wij van een bezoeker/gebruiker hebben opgeslagen.

 

Indien technisch mogelijk geven wij de bezoeker/gebruiker de mogelijkheid die data zelf te wijzigen, te verwijderen of mee te nemen.

 

Whyless levert, delen of verkopen geen herleidbare data aan welke andere partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

 

Over Whyless

Whyless B.V. levert ontwerpt, implementeert en beheert Wi-Fi netwerken. Whyless biedt haar oplossingen aan als een service, inclusief apparatuur.

 

Kvk nummer: 73306916. Gevestigd te Beyaert 65, 2202PP te Noordwijk

 

Met privacy gerelateerde vragen svp contact opnemen met Sven van der Laan, te bereiken op 06-31956292 of per mail Sven@whyless.nl.

 

Middels privacy@whyless.nl kan een verzoek worden ingediend voor inzage, wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht je het idee hebben dat wij niet goed met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij privacy@whyless.nl en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Mocht er een vermoeden zijn van een beveiligingsprobleem of een datalek, dan gaarne dit direct melden bij privacy@whyless.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, geïnteresseerden /klanten en sollicitanten) en voor verschillende doeleinden. De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.Van websitebezoekers leggen wij door middel van cookies vast hoe de website wordt gebruikt. Dit doen we om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen. Het plaatsen van cookies kun je – als je daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren (zie Websitebezoek).

 

Als je als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om je te informeren over producten en diensten. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij je informatie na 2 jaar.

 

Als je je hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan kun je je via iedere nieuwsbrief uitschrijven.

 

Als je klant wordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen.

 

De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.

 

Als sollicitant verstrek je ons persoonlijke gegevens, zodat wij je sollicitatie kunnen beoordelen. Als je niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact (tenzij jij ons toestemming geeft om deze langer te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures, in dat geval bewaren we je gegevens maximaal 1 jaar).

 

Als je als medewerker bij ons in dienst treedt dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens verwijderen wij 5 jaar na je uitdiensttreding. Bepaalde persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard, bijvoorbeeld in het geval van claims, audits en juridische/fiscale verplichtingen.

 

Websitebezoekers

Bij het bezoek van Whyless.nl ontvang je functionele en analytische cookies.. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die het mogelijk maken om te volgen welke onderdelen van de website worden bezocht, hoe vaak en met welke apparaten (PC, tablet, telefoon, etc). Alle data die wordt opgeslagen wordt geanonimiseerd en is op geen enkele wijze ter herleiden tot personen.

 

Geïnteresseerden en klanten

Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens van medewerkers/vertegenwoordigers van organisaties. 

 

Dit betreft:

◾ Naam van de medewerker/vertegenwoordiger

◾ E-mailadres

◾ Contact- en telefoonnotities

 

Deze gegevens kunnen in de correspondentie worden aangevuld met:

◾ Naam van de organisatie

◾ Functie

◾ Adres

◾ Telefoonnummer

◾ Website

◾ BTW-nummer

◾ KvK-nummer

◾ IBAN-nummer

 

Deze gegevens slaan wij op in ons CRM-systeem, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld. Voor geïnteresseerden hanteren we een bewaartermijn van 2 jaar na het laatste contact, voor klanten houden we ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

 

Sollicitanten en medewerkers van Whyless

Als je solliciteert bij Whyless dan verwerken we van jou de volgende gegevens:

◾ Naam

◾ Adres

◾ Geboortedatum

◾ Telefoonnummer

◾ E-mailadres

◾ Opleidingen

◾ Werkervaring

◾ Referenties

◾ Contact- en telefoonnotities

 

De gegevens worden opgeslagen in het documentsysteem van Whyless, waartoe enkel de directie toegang toe heeft. Kom je niet bij ons werken, dan verwijderen wij deze gegevens na 4 weken, tenzij wij met jou een andere afspraak hebben gemaakt.

 

Als je bij ons komt werken, dan vullen we de gegevens aan om tot een volwaardig personeelsdossier te komen. Denk hierbij aan:

◾ BSN-nummer

◾ Kopie legitimatiebewijs

◾ Kopie werkvergunning, verblijfsvergunning

◾ Eventueel kopieën van polissen, diploma’s en andere documenten

◾ Arbeidscontract

◾ Beoordelingen

◾ Vakantie- en verzuimregistratie

◾ IP-adres (bijvoorbeeld voor een white-list)

 

De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. De gegevens worden opgeslagen in je personeelsdossier, waar enkel de directie en jij toegang toe hebben. Wij leggen geen bijzondere persoonsgegevens. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

Beveiliging

Whyless doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Whyless doet dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen. Als wij gegevens verstrekken aan een verwerker die aan ons een dienst verleent, hebben wij in de verwerkersovereenkomst goede afspraken gemaakt.

 

Ben jij een klant/verantwoordelijke en is Whyless voor jou een verwerker? Dan heb je van Whyless een verwerkersovereenkomst ontvangen.

 

Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website van Whyless.

 

Versie 18 december 2018